Spring til indhold

Rejsevejledning - Mexico

Gyldig: 20.09.2017Senest redigeret  15.09.2017
Rejsevejledningen for Mexico er senest opdateret den 15. september 2017 med information om jordskælv ud for Stillehavskysten af staten Chiapas. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Resumé

Der er en lille risiko for terrorangreb i Mexico, herunder mod turister og andre rejsende. 

Du bør generelt udvise forsigtighed og være opmærksom på, at der flere steder i Mexico, herunder i de nordlige delstater grænsende op til USA, foregår et til tider særdeles voldeligt opgør mellem politi- og sikkerhedsstyrker og organiserede kriminelle karteller samt mellem disse indbyrdes. Dette gælder særligt i delstaterne Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayerít, Estado de México, Veracruz og Morelos.

Berigelseskriminalitet, herunder voldelige overfald, væbnede røverier, tyverier mv. er relativt udbredt i Mexico.

Rejsende opfordres til at holde sig fra steder, hvor større menneskemængder er forsamlet og til at forlade området, hvis der opstår demonstrationer eller uroligheder.

Uroligheder i forbindelse med demonstrationer kan ligeledes medføre vejspærringer. Man bør ikke forsøge at krydse disse vejspærringer, da dette kan medføre fjendtlige reaktioner fra myndigheder og/eller demonstranter. Følg myndighedernes anvisninger og medbring altid ID til brug ved eventuelle sikkerhedskontroller.

Du bør så vidt muligt undgå transport uden for de større byer efter mørkets frembrud pga. risikoen for trafikuheld og røverier.

Sikkerhed og terrorrisiko

Der er en lille risiko for terrorangreb i Mexico, herunder mod turister og andre rejsende. 

Kriminaliteten i Mexico er høj og omfatter:

  • Organiseret kriminalitet, herunder narkorelateret kriminalitet, menneskesmugling, pengeafpresning og tyveri fra olierørledninger.
  • Berigelseskriminalitet, herunder voldelige overfald, væbnede røverier, tyverier mv.

Mexicos regering har taget kampen op mod den organiserede kriminalitet. Dette har medført mange særdeles voldsomme sammenstød mellem politi- og sikkerhedsstyrker, militæret og kriminelle karteller, og mellem disse indbyrdes. Det er dog sjældent, at almindelige mexicanere, udenlandske turister, forretningsfolk m.fl. bliver berørt af disse opgør.

Berigelseskriminalitet, herunder voldelige overfald, væbnede røverier, tyverier mv. er relativt udbredt i Mexico, og rammer i sagens natur ofte mere velstående mexicanere, turister og udenlandske forretningsfolk.

Færden i øde områder, som f.eks. på strande, ved ruiner eller på afsides beliggende stier og skovområder, bør undgås.

Demonstrationer kan føre til sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker og rejsende opfordres derfor til at holde sig fra steder, hvor større menneskemængder er forsamlet eller forlade området såfremt der pludseligt opstår demonstrationer eller uroligheder. Uroligheder i forbindelse med demonstrationer kan ligeledes medføre vejspærringer. Man bør ikke forsøge at krydse disse vejspærringer, da dette kan medføre fjendtlige reaktioner fra myndigheder og/eller demonstranter. Følg i øvrigt myndighedernes anvisninger og medbring altid ID til brug ved eventuelle sikkerhedskontroller.

Særlige geografiske risikoområder

Generelt har volden som følge af organiseret kriminalitet været stigende flere steder i Mexico, herunder i de nordlige delstater grænsende op til USA, samt særligt delstaterne Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarít, Estado de México, Veracruz og Morelos. Rejsende til disse  mexicanske delstater bør være meget opmærksomme på, at der jævnligt forekommer vold som følge af organiseret kriminalitet, herunder voldelige sammenstød mellem politi- og sikkerhedsstyrker, militæret og kriminelle karteller og mellem disse indbyrdes. Rejsende kan derfor blive fanget i krydsild, i vejspærringer eller på anden måde blive ufrivilligt inddraget i sådanne opgør.

Vold og opgør som følge af organiseret kriminalitet er ikke begrænset til de nævnte delstater, men kan opstå alle steder, hvor kriminelle karteller opererer. Du bør derfor udvise stor forsigtighed ved rejse i og omkring områder, hvor sådanne sammenstød forekommer eller kan forventes. Det anbefales, at rejsende løbende holder sig opdateret om den aktuelle situation via lokale nyhedsmedier.

Kriminalitet

De fleste ofre for forbrydelser og vold i Mexico er mexicanere involveret i kriminelle aktiviteter, men sikkerhedssituationen udgør også risici for udlændinge.

Det tilrådes at hæve mindre kontantbeløb ad gangen, så man ikke har større beløb end nødvendigt på sig. Når man skal hæve kontanter, anbefales det at bruge de automater, der er placeret i rum for sig i tilknytning til en bank og i øvrigt være opmærksom på omgivelserne, herunder at man ikke overvåges.

Man bør ikke bære smykker og dyre ure eller andre værdigenstande på sig, men efterlade disse sammen med pas, flybilletter o.l. i en sikkerhedsboks og medbringe en fotokopi af sit pas og andre vigtige dokumenter.

Bortførelser ses jævnligt i forbindelse med berigelseskriminalitet, hvor et offer tilbageholdes, indtil alle kreditkort er tømt (såkaldt ekspres-kidnapning). Der er ligeledes eksempler på, at kriminelle benytter oplysninger om telefonnummer på familie eller venner i Danmark til pengeafpresning.

Hvis du bliver udsat for ekspres-kidnpaning, tyveri eller røveri, bør du ikke gøre modstand.

Ved populære turistdestinationer, som Cancún og Acapulco er der sket en stigning i antallet af seksuelle overfald, oftest som følge af bedøvende midler, der uset tilsættes offerets drink.

Som rejsende i Mexico, er man underlagt mexicanske love og regler, som kan afvige væsentligt fra danske. Retssystemet  i Mexico er anderledes end i Danmark, og procedurerne kan variere fra delstat til delstat. Der kan gå lang tid forud for domsafsigelser. Der er således eksempler på varetægtsfængslinger, der i forhold til internationale standarder er langvarige, og som finder sted under meget vanskelige forhold. I henhold til folkeretten har den mexicanske regering pligt til at underrette ambassaden eller nærmeste konsulat omgående, når en dansk statsborger bliver tilbageholdt eller anholdt, hvis den udenlandske statsborger anmoder om det. I en sådan situation bør danske statsborgere straks identificere sig selv om sådan til de mexicanske myndigheder, der foretager tilbageholdelsen/arrestationen, og bør anmode om, at ambassaden eller nærmeste konsulat straks underrettes.

Transport

Det anbefales udelukkende at benytte autoriserede taxaer, rekvireret fra officielle taxaholdepladser (såkaldte "sitios"), eller autoriserede lufthavnstaxaer. Man bør ikke hyre taxaer på gaden, tage imod uopfordrede tilbud om taxakørsel og ikke benytte taxaer med flere personer i. Internetbaserede transporttjenester (som f.eks. Avant, Cabify eller Uber) kan også med fordel benyttes.

Rejsende bør være særligt opmærksomme på risikoen for tyveri, når offentlig transport benyttes, herunder i metroen i Mexico City. Der er forekommet væbnede røverier i busser, om end meget sjældent i 1. klasses langdistancebusser.

Rejsende bør så vidt muligt undgå transport uden for de større byer efter mørkets frembrud pga. risikoen for trafikuheld og røverier. I landområderne er risikoen større på de gratis landeveje end på betalingsmotorvejene. Udenlandske bilister involveret i alvorligere trafikulykker kan blive udsat for tilbageholdelse, mens den politimæssige undersøgelse af sagen pågår.

I Mexico City tilrådes det altid at køre med låste døre og oprullede vinduer.

Andre risikoforhold

Vulkanerne Popocatepetl og Fuego de Colima er aktive, og Mexico er jævnligt udsat for jordskælv af varierende styrke.

Torsdag den 7. september 2017 lige inden midnat var der jordskælv målt til 8,2 på Richter skalaen ud for Stillehavskysten af staten Chiapas. Jordskælvet har medført dødsfald og alvorlige skader i staterne Oaxaca og Chiapas. Landtransporten i områderne kan stadig være berørt. Alle lufthavne i de berørte områder er åbne.

Skulle der forekomme vulkanudbrud eller jordskælv, opfordres rejsende til at holde sig orienteret via de lokale nyhedsmedier og nøje følge de lokale myndigheders anvisninger.

Mexico rammes undertiden af tropiske orkaner på østkysten, bl.a. i Yucatán og Veracruz og af tropiske tyfoner på vestkysten typisk i perioden juni til november. Det anbefales rejsende, der måtte opholde sig i områder, hvor en orkan forventes at ramme at følge de lokale myndigheders anvisninger samt holde sig orienteret gennem nyhedsmedier og National Hurricane Centers hjemmeside. Der vil altid være risiko for epidemier som følge af oversvømmelser.

Særlige indrejseforhold

Danmark bistår danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Personer med dobbelt statsborgerskab kan dog normalt ikke ifølge folkerettens regler påkalde sig Danmarks beskyttelse over for Mexico, hvis Mexico modsætter sig det. Personer af mexicansk oprindelse, der agter at rejse til Mexico, bør på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de mexicanske myndigheder, som f.eks. ikke afsonede straffedomme, aftjening af værnepligt eller stempler i pas, der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises.

Ved indrejse i Mexico over land skal rejsende sikre sig, at de udfylder en indrejsetilladelse (turistkort), som stemples af de mexicanske immigrationsmyndigheder ved grænsen. Hvis man ikke er i besiddelse af en stemplet indrejsetilladelse, vil dette medføre komplikationer i forbindelse med udrejse. Under ophold i landet bør man altid bære indrejsetilladelsen, gerne i fotokopi, på sig.

Rejsesygeforsikring

Danskere i Mexico er ikke dækket af det gule sygesikringsbevis, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Alle danskere, der rejser til eller opholder sig i Mexico, opfordres derfor til at tegne en privat rejsesygeforsikring.

Sundhedsforhold

Information om sundheds- og sygdomsforhold kan findes på hjemmesiderne for Statens Serum Institut (SSI)eller Sundhedsstyrelsen (SST). SSI rådgiver ikke private borgere, men personlig henvendelse kan ske til egen praktiserende læge, vaccinationsklinikker samt SST.

Mexico oplever udbrud af Zikavirus. Virussen kan udgøre en speciel risiko for gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide. Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide, hér og mere information om Zikavirus på Statens Seruminstituts hjemmeside

Registrér dig på Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Mexico, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Du kan også registrere dit ophold via app´en UM Rejseklar, som også giver dig nem adgang til råd, vejledning og bistand fra Udenrigsministeriet under rejsen. Download app´en fra Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kort over Mexico

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning