Spring til indhold

Valg til Inatsisartut i Grønland 24. april 2018 

23.03.2018  17:10

Der afholdes valg til Inatsisartut, Landstingsvalg, i Grønland tirsdag den 24. april 2018.

Stemmeberettigede vælgere kan brevstemme på Danmarks Ambassade i Mexico eller på et af vore konsulater i ambassadens akkrediterede lande

(http://mexico.um.dk/da/om-os/konsulater-i-mexico-og-vores-akkrediterede-lande).  

 

Vær opmærksom på at afgive brevstemme senest den 17. april 2018 kl.12.00, så din brevstemme kan fremsendes rettidigt og nå den relevante kommune i Grønland på valgdagen.

Læs om du er stemmeberettiget nedenfor:

Er jeg stemmeberettiget?

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Grønland på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

Betingelserne for at blive optaget på valglisten er:

a) man skal have dansk indfødsret,
b) man skal være fyldt 18 senest på valgdagen,
c) man skal have fast bopæl i Grønland på valgdagen, og umiddelbart forud for valgdagen skal man have haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder, og
d) man må ikke være umyndiggjort.

Grønlændere med bopæl i udlandet

Hvis du har taget midlertidigt ophold uden for Grønland, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Grønland, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i Grønland i valgmæssig henseende:

• personer, som opholder sig uden for Grønland i uddannelses øjemed.
• personer, som opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige årsager.
• personer, som opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland.
• personer, som opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre.
• personer, som opholder sig uden for Grønland og i henseende til tilknytning til Grønland ganske må sidestilles med de nævnte personer under de første fire punkter.
• de pågældendes ægtefælle eller samlever.

De nævnte personer og ægtefæller kan dog kun optages på valglisten, hvis de forud for fraflytningen har været tilmeldt folkeregisteret i Grønland i mindst 2 år. Ugifte samlevende sidestilles som samlevende ægtefæller, hvis de inden udrejsen har etableret et ægteskabslignende samlivsforhold.

Yderligere oplysninger om eventuel stemmeberettigelse samt oplysninger om optagelse på valglisten findes på følgende hjemmeside:
www.nanoq.gl

Hvordan stemmer jeg?

Det er allerede nu muligt at brevstemme ved personligt fremmøde på Den Danske Ambassade i Mexico og de danske konsulater i Mexico samt konsulaterne i regionen.

Husk at medbringe pas, kørekort eller anden legitimation.

En brevstemme skal være afgivet i så god tid, at den kan være sendt hjem til rette kommune i Grønland og være afleveret på vedkommende afstemningssted, inden afstemningen begynder på valgdagen. Derfor anbefaler vi, at du afgiver din stemme senest tirsdag den 17. april 2018.

Når du møder op for at afgive din stemme, vil du få udleveret brevstemmematerialet samt en vejledning til, hvordan det udfyldes.