Gå til indhold

Rammebetingelser og barrierer

Told og afgifer

Under WTO–aftalen har Mexico ret til at etablere kvoteordninger for et antal nærmere angivne produkter, bl.a. mælkepulver, ost m.fl. I praksis anvendes kvoteordninger dog kun i begrænset og stadig mindre omfang. Danske industriforarbejdede varer er omfattet af EU-Mexico frihandelsaftalen, hvilket betyder, at der ikke er told på disse varer. I den nye frihandelsaftale fra 2018 er Mexicos generelle importtariffer også blevet fjernet på import af europæiske landbrugsvarer. For en gennemgang af handlen mellem Mexico og EU henvises til EU-kommissionens hjemmeside: Frihandelsaftale mellem Mexico og EU
 
Medico-udstyr, medicin og levneds- og nydelsesmidler er reguleret af den mexicanske levneds- og lægemiddelstyrelse (COFEPRIS). De generelle regler herom findes i den nationale sundhedslov – ”Ley Federal de Salud” – og i loven om forbrugerbeskyttelse – ”Ley Federal de Proteccion al Consumidor”. Med udgangspunkt i disse love har Sundhedsministeriet offentliggjort regler og procedurer, der fastlægger regler etikettering af importerede varer og identificerer de importvarer, som er underlagt sanitære bestemmelser herunder registreringskrav.
Som led i standardiseringsbestræbelser og med sigte på at beskytte forbrugerne, er der igennem årene udarbejdet et stort antal normer for de enkelte produkters udformning, indhold og ydeevne samt for deres eventuelle afprøvning. Normerne kaldes for Norma Oficial Mexicana –  forkortet til NOM.
 

Patent, varemærker og rettigheder

Mexico har tiltrådt Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendom. Patenter beskyttes i overensstemmelse med loven om beskyttelse af industriel ejendomsret af 27. juni 1991 (Ley de la Propiedad Industrial).
 
Beskyttelse af varemærker gives for ti år fra ansøgningstidspunktet og kan fornys et ubegrænset antal gange. Et registreret varemærke skal udnyttes inden for tre år fra registreringen, i modsat fald fortabes retten.
 

Importregler

Alle virksomheder som vil importere til Mexico skal for skatteformål registrere sig i registret for importører (Padrón de Importadores) hos de mexicanske skattemyndigheder (Servicio de Administración Tributaria, SAT) som er en del af finansministeriet (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP).

Virksomheder skal yderligere præsentere et importdokument (Pedimento de Importación) som skal indeholde følgende:

  • Certifikat for vægt og volumen
  • Original handelsfaktura
  • Oprindelsescertifikat
  • Vareidentifikation (serienummer osv.)

Dokumentet udstedes af det mexicanske økonomiministerie (Secretaría de Economía). Især oprindelsescertifikatet er vigtigt for at varerne får adgang til Mexico samt til at bevise dækning af evt. frihandelsaftale.

Mexico anvender systemet Harmonized Tariff Code System (HS kode) til at identificere evt. toldafgifter der skal betales ved import til Mexico. Varer som importeres til Mexico skal have en HS kode.

Find mere information om handelsbarrierer på The Trade Councils hjemmeside:
 
Eksportteknisk rådgivning: 
 
Markeds- og sektorrapporter, tal, analyser samt nyhedsbreve findes på https://thetradecouncil.dk/publikationer